Rapportera in din e-post här

Bästa delägare i Eknö Hemman. Vid två stämmor under 2018 beslutade delägarna i Eknö Hemman att ändra stadgarna så att styrelsen fr o m 2019 ska kalla till stämma per e-post.

Tidigare stadgar stipulerade att kallelse till stämma skulle ske per post, ett för EHS såväl tidskrävande som kostsamt sätt. Dock ska den medlem
som skriftligen till styrelsen anmäler önskan om att få kallelser även framdeles per post få det.

Styrelsen avser även att succesivt övergå till e-post i all övrig kommunikation med medlemmarna. Vi uppmanar dig därför att anmäla din e-postadress till styrelsen via formuläret som du hittar här: http://www.eknohemman.se/kontakt/inrapportering-av-epost

Anmälan om e-postadress eller begäran om kallelse per post måste göras senast den 20 mars för att styrelsen ska kunna skicka kallelse och stämmohandlingar. Vänliga hälsningar och väl mött på stämman på 1 maj.

Stefan Petersson
Ordförande i Eknö Hemman Samfällighet